Referat af ordinær generalforsamling onsdag 25. april 2007 kl 19:30

Fremmøde ved ca 35 personer til spisning fra kl 18:30 inden generalforsamlingen. Herefter dukkede enkelte medlemmer op.

Lis Jensen bød velkommen.

 1. Valg af dirigent

  Arno Hurup Christiansen blev valgt som dirigent og kunne konstatere generalforsamlingens lovlighed, idet der var udsendt indkaldelse i dagene efter 7. marts (hvor kuverterne blev pakket).


 2. Beretning

  Formanden berettede om året 2006, at

  1. det atter har været et rigtigt godt år for Strandens Forsamlingshus med støt stigende aktivitetsniveau; der afholdes mange fester af forskellig art, og der er stigende interesse for at holde eendags-kurser i huset.

  2. Der leveres også mad ud af huset i stort omfang, men skolemaden er stoppet, da alle skoler skal have madlevering fra én og samme leverandør.

  3. Køkkeninventar og maskiner udskiftes i nødvendigt omfang, så huset er opdateret med hensyn til køle- og frysekapacitet. Af nye ting er desuden fadølsanlæg og AV-udstyr.

  4. APV er udarbejdet.

  5. Indvendig og udvendig vedligeholdelse foretages. Boligen vedligeholdes.

  6. Huset blev fremvist for Kommunalbestyrelsen ved en indbudt aften.

  7. Juletræsfest afholdt, og alle fik pladser.

  8. Medlemsfesten er blevet til en Sommerfest den første lørdag i juni måned.

  9. Nyt tiltag med en månedlig aften med fællesspisning og underholdning for alle interesserede. Det er blevet et stor succes.

  10. Foreningens medlemstal ligger på omkring 220 medlemsnumre.

  11. Naboklage over støjgener trods efterlevelse af normal praksis.

  12. Tak til Susanne, til Arno som kommunens repræsentant og til den øvrige bestyrelse for godt arbejde og samarbejde.


  Der var en kommentar fra salen, at alle vinduer endnu ikke er blevet malet. Ja, men det sidste arbejde er netop i gang.

  Bestyrelsen opfordres til at nævne alle arrangementer på hjemmesiden, så andre end læsere af lokalavisen kan orienteres. Sådan skal det naturligvis være.

  Beretningen godkendtes.


 3. Regnskab for 2006 og kontingent for 2008 samt indskud

 4. Kasserer Søren Kristensen gennemgik først Husets regnskab og status, som illustrerer en driftig og moderne virksomhed i stærk fremgang. Bestyrer + bestyrelse bestræber sig på at optimere forretningen. Der betales for regnskabsmæssig assistance grundet omfanget af driften og dermed regnskabet, hvilket ligger uden for det forventede niveau for frivilligt arbejde. Driftoverskuddet efter endda store investeringer ligger på godt 45.000 kr, som vi forventer at kunne beholde til yderligere forbedringer og vedligeholdelse.

  Regnskabet blev taget til efterretning. Det fremlægges til orientering, idet den egentlige godkendelse sker i kommunalbestyrelsen.

  Der var ros til Susanne for den store omsætning.

  Foreningens regnskab blev fremlagt generalforsamlingen til godkendelse. Del-regnskaber for Juletræsfest og Sommerfest blev omdelt. Foreningens regnskab blev godkendt.

  Kontingent for 2008 blev foreslået uændret. Vedtaget.

  Indskuddet blev foreslået hævet til 150 kr. Det har været uændret i mange år på 100 kr og bør justeres. Kommentarer fra salen lød på, at det var en kraftig stigning; om ikke det kunne følge kontingentet på 125 kr? Der har dog også tidligere været en forskel mellem kontingent på 60 kr / 75 kr og indskud på 100 kr, så det er ikke unormalt, at indskuddet ligger over kontingentniveauet. Dirigenten foreslog at følge bestyrelsens indstilling. Vedtaget.

  150 kr gælder dermed for nye medlemmer med øjeblikkelig virkning.


 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter

  1. Lis Jensen genvalgtes som formand.
  2. Susan Andersen genvalgtes.
  3. Carlo Petersson genvalgtes.
  4. Poul Sørensen genvalgtes.
  5. Jørn Amonsen og Sejer Roger Jensen blev valgt som suppleanter.


 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

  1. Jørgen Thestrup genopstillede som revisor og blev valgt.
  2. Peter Christiansen genopstillede som revisor og blev valgt.
  3. Jens Foght har været revisorsuppleant, men mente sig eventuelt inhabil på grund af nære relationer til bestyreren(?) Bestyrelsen og generalforsamlingen finder det ikke belastende, og Jens Foght blev genvalgt.


 7. Indkomne forslag

 8. Der var ingen forslag.


 9. Eventuelt

 10. Forslag fra salen om henvendelse til Hjælpemiddelcentralen, hvis man ønsker elevator for at lette adgang til 1. salen for kørestolsbrugere.
Referat fra generalforsamlingen ønskes lagt ud på hjemmesiden.

Lis Jensen takkede forsamlingen for fremmødet.

Generalforsamlingen sluttede ca kl 20.35.