Referat af ordinær generalforsamling onsdag 23. april 2008 kl 19:30

Stort fremmøde ved 55-60 personer til spisning fra kl 18:30 inden generalforsamlingen. Herefter dukkede enkelte medlemmer op.

Lis Jensen bød velkommen.

 1. Valg af dirigent

 2. Arno Hurup Christiansen blev valgt som dirigent og kunne konstatere general­forsamlingens lovlighed, idet der var udsendt indkaldelse 11.-12. april


 3. Beretning

 4. Formanden berettede om året 2007, at

  1. det atter har været et travlt år for Strandens Forsamlingshus med højt aktivitetsniveau, som danner grundlag for en god økonomi.

  2. Vedligehold – forbedringer og nyanskaffelser sørges der for, prioriteret efter nødvendighed og ønsker. Vi har f.eks. investeret i et professionelt lydanlæg til udlejning ved fester, og vi er i gang med at udskifte bordplader til alle bordene.

  3. Strandens Forsamlingshus er dikteret totalt røgfrit.

  4. Susanne har selvfølgelig fået Elite-Smiley.

  5. Sommerfest afholdt i 2007 med 58 solgte billetter.

  6. Juletræsfest afholdt; desværre gik 5-6 personer forgæves grundet udsolgte pladser.

  7. 65-års jubilæum afholdt den 13. december 2007 med flot reception.

  8. Festskrift udgivet i anledning af jubilæet med et historisk tilbageblik.

  9. Musikaftenerne er fortsat.

  10. Støjklage-sagen tog til i fornyet omfang.

  11. Foreningens medlemstal lå på 274 medlemsnumre ved årsskiftet og stiger stadigt.

  12. Tak til Susanne + Bjarne, til Arno som kommunens repræsentant og til den øvrige bestyrelse for godt arbejde og samarbejde.


  Beretningen godkendtes.


 5. Regnskab for 2007 og kontingent / indskud for 2009

 6. Kasserer Søren Kristensen gennemgik Husets regnskab og status med hovedsageligt kommentarer som anført i de fire noter. Driftsoverskuddet fra 2005 + 2006 har vi netop fået til rådighed, så disse beløb batter nu til forbedringer og nyanskaffelser.

  Regnskabet blev taget til efterretning. Det fremlægges til orientering, idet den egentlige godkendelse sker i kommunal­bestyrelsen.

  Foreningens regnskab blev fremlagt generalforsamlingen til godkendelse. En ny post er tilskud til musikarrangementerne; de gør reklame for huset. Beløbet for repræsentation henhører til, at receptionen blev delt ligeligt mellem Foreningen og Huset. Del-regnskaber for Juletræsfest og Sommerfest blev omdelt. Foreningens regnskab blev godkendt.

  Kontingent + indskud for 2009 blev foreslået uændret. Vedtaget.

 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter

  1. Søren Kristensen genvalgtes som kasserer.
  2. Arne Nystrup Mortensen genvalgtes
  3. Jan Schneider-Tilli genvalgtes
  4. Hans-Jørgen Amonsen og Sejer Roger Jensen blev valgt som suppleanter


 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

  1. Jørgen Thestrup genopstillede som revisor og blev valgt.
  2. Peter Christiansen genopstillede som revisor og blev valgt.
  3. Judy Levinsen blev valgt som revisorsuppleant


 9. Indkomne forslag

 10. Jørgen Thestrup stillede forslag om begrænsning for køb af billetter, som følger:
  ”I den time som det officielle salg af billetter til festen er fastlagt til, skal følgende regel følges:
  Forsamlingshusets medlemmer kan kun ved personligt fremmøde alene købe 2 voksenbilletter samt til de børn som er tilknyttet medlemmet. Hvis der efter det officielle salg er overskydende billetter, kan disse købes til voksne personer.”

  Jørgen Thestrup motiverede forslaget med at flere var gået forgæves sidste år, og at man med et nyt system som foreslået vil kunne tilgodese flere eller alle. Bestyrelsen støttede forslaget og håber dermed ikke at skulle skuffe nogen.

  Forsamlingen var stort set positivt stemt; synes, forslaget skal have en chance, men det skal forklares grundigt i indbydelsen, så det er til at forstå. En konkret indvendig lød dog på, at det kan være svært for kun to voksne at skulle holde styr på en flok børn. Et kreativt medlem foreslog flere medlemskaber som en løsning på problemet.

  Konklusion:  Bestyrelsen vil afprøve det positive i forslaget


 11. EventueltLis Jensen takkede forsamlingen for fremmødet.

Generalforsamlingen sluttede ca kl 20.35.