Referat af ordinær generalforsamling torsdag 30. april 2009 kl 19:30

Stort fremmøde ved ca 60 personer til spisning fra kl 18:30 inden generalforsamlingen.

Lis Jensen bød velkommen.

 1. Valg af dirigent

 2. Arno Hurup Christiansen blev valgt som dirigent og kunne konstatere generalforsamlingens lovlighed, idet indkaldelsen var udsendt inden påske.


 3. Beretning

 4. Formanden berettede om året 2008, at

  1. det atter har været et travlt år for Strandens Forsamlingshus med god økonomi til følge.

  2. Vedligehold og reparationer i mindre omfang. Huset er i god stand, og pengene kan derfor hovedsagelig anvendes til forbedringer og nyanskaffelser, herunder diverse køkkenting. Største nyanskaffelse er en varebil til udbringning af mad.

  3. Rygeplads er etableret udenfor.

  4. Boligen er blevet renoveret med nye vinduer og døre samt ny træfacade.

  5. Susanne har naturligvis bibeholdt sin Elite-Smiley.

  6. Musikarrangementerne har været en stor attraktion.

  7. Sommerfest afholdt i 2008, og afholdes i 2009.

  8. Juletræsfest afholdt; det nye billetsystem fungerede udmærket og anvendes igen i december 2009.

  9. Naboer har fortsat klaget over støj, hovedsageligt grundløst.

  10. Foreningens medlemstal ligger på 357 medlemsnumre.

  11. Tak til Susanne og Bjarne, til Arno som kommunens repræsentant og til den øvrige bestyrelse for godt arbejde og samarbejde.


  Beretningen godkendtes.


 5. Regnskab for 2008, kontingent for 2010, og indskud for 2009 fremover.

 6. Kasserer Søren Kristensen gennemgik Husets regnskab og status med hovedsageligt kommentarer som anført i de tre noter. Der er et driftsunderskud på 39.841 kr, som jo ikke umiddelbart afspejler et succesrigt år 2008, men det skyldes som nævnt i note 3), at vi har taget forskud på forventet overskud i 2009 til vedligeholdelse og forbedringer af især boligen.

  Regnskabet tages til efterretning. Det fremlægges til orientering, idet den egentlige godkendelse sker i kommunalbestyrelsen. Bemærkninger hertil kommenteres dog gerne, og der lød kritik af, at et tilskud fra Foreningen Strandens Forsamlingshus til musikaftenerne på 20.000 kr jf foreningens regnskab, ikke fremgår tydeligt i husets driftsregnskab, men blot indeholdes i posten ”Musik og Koda-afgift”. Tilskud vil blive anført i en note fremover

  Foreningens regnskab blev fremlagt generalforsamlingen til godkendelse. Del-regnskaber for Juletræsfest og Sommerfest blev omdelt. Det blev kommenteret fra forsamlingen, at underskud pr deltager (især pr barn til Juletræsten) er betydeligt. Del-regnskaberne indeholder mange oplysninger; disse ønskes bibeholdt

  Posten på 20.000 kr i musik-tilskud til Huset fik endnu en kommentar. Er det ikke blot at forære kommunen af overskuddet? Man bør betænke, at beløbet tjener til at dække noget af underskuddet for bestyrerparret samt til at støtte op om foreningsarrangementerne, der giver reklame til Huset. Overskud går ganske rigtigt til kommunen, men vi beder jo altid om (og får lov dertil) at kunne disponere over pengene til gavn for Huset.

  Arno indskød, at kommunen ser velvilligt på husets fornuftige drift.

  En spøgefuld bemærkning lød fra salen, om ikke huslejen på hele 1 kr om året burde fremgå af regnskabet, hvilket afstedkom, at der ikke lige er klarhed over, hvornår et forudbetalt beløb på i hvert fald 10 kr egentlig ”udløber”.

  Bankbogen giver lidt renter; kassereren forsøger at optimere bankforretningen.

  Foreningens regnskab blev godkendt

  Forslag om kontingentstigning fra 125 kr til 150 kr fra år 2010 blev vedtaget.

  Forslag om stigning af indskud fra 150 kr til 300 kr forekom nogle medlemmer lige voldsomt nok. Vil det ikke afskrække folk fra at melde sig ind? Ville de allerede 27 nye medlemmer have meldt sig ind til en pris af 300 kr i stedet for 150 kr?

  Man får jo en del goder ved at være medlem: Rabat på lokaleleje, tilskud til fester og musikarrangementer, bespisning ved generalforsamlingen. Vi fører ikke statistik over, hvem der eventuelt melder sig ind for at holde en fest og derefter melder sig ud. Der er rigeligt med administration i forvejen.

  Et konkret forslag om stigning til 200 kr blev lagt på bordet. Derefter blev der stemt, som følger, ved håndsoprækning

  • 28 stemmer for bestyrelsens forslag om 300 kr
  • 22 stemmer imod bestyrelsens forslag
  • 2 stemte hverken for eller imod

  Indskud på 300 kr er dermed gældende og med øjeblikkelig virkning.


 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter

  1. Lis Jensen genvalgtes som formand
  2. Poul Funch Sørensen genvalgtes.
  3. Susan Andersen genvalgtes.
  4. På den vakante plads indvalgtes Judy Levinsen.
  5. Hans-Jørgen Amonsen og Sejer Roger Jensen blev valgt som suppleanter


 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

  1. Jørgen Thestrup genvalgtes.
  2. Peter Christiansen genvalgtes.
  3. Per Nielsen blev valgt som revisorsuppleant.


 9. Indkomne forslag
 10. Der var ingen indkomne forslag.


 11. Eventuelt

  Forventer vi konkurrence fra det nye Kulturhus? Ikke til festerne, men sandsynligvis til musikarrangementerne.

  Susanne forklarede, at hun var blevet spurgt, om hun ville være forpagter i Kulturhuset, men havde afslået. Hun priser ånden i forsamlingshuset, som ikke findes magen til, og ønskede at takke de mange medlemmer for deres deltagelse i arrangementerne. Er også taknemmelig for den modtagelse, som Bjarne har fået i huset. Også en stor tak til bestyrelsen for samarbejdet.

  Hun og Bjarne forsøger at trække nogle store navne til musikaftenerne, som virkelig kan byde på en oplevelse. Derfor er deltagerprisen steget til 225 kr. Det bør betænkes, at udgifterne til disse arrangementer jo også må følge prisindekset.

  Fra salen lød også en tak til Susanne & Bjarne for deres indsats for Huset og Foreningen samt til bestyrelsen for arbejdet. Samt et spørgsmål, om information kunne scannes og mailes til medlemmerne; det kunne spare porto. Er ellers et godt forslag, men vi har ingen sikkerhed for, at mail modtages. Det ville også kræve betydelig administration at anvende mail-adresser.

  Carlo Petersson måtte udtræde af bestyrelsen af helbredsgrunde. Han takkedes for sit store og værdifulde arbejde med en lille erkendtlighed.
Lis Jensen takkede forsamlingen for fremmødet. Generalforsamlingen sluttede ca kl 21