Referat af ordinær generalforsamling tirsdag 20. april 2010 kl 19:30

Stort fremmøde ved ca 70 personer til spisning fra kl 18:30 inden generalforsamlingen

Lis Jensen bød velkommen og præsenterede bestyrelsen.

 1. Valg af dirigent

 2. Arno Hurup Christiansen blev valgt som dirigent og kunne konstatere generalforsamlingens lovlighed, idet indkaldelsen var udsendt inden påske.


 3. Beretning

 4. Formanden berettede om året 2009, at

  1. det atter har været et travlt år for Strandens Forsamlingshus med god økonomi til følge.

  2. Også leverancer ud af huset, nærmest efter devisen ”intet er for småt og intet synes for stort”; det spænder lige fra madpakker til en børnehave til store arrangementer på ældrecentre samt i Brøndby-Hallen.

  3. Vedligehold og reparationer foretages løbende, så lokaler og inventar fremtræder velholdt; huset er i god stand. Nyt komfur indkøbt. Frysekapacitet opdateret. Der er investeret i projektor og motorlærred i begge sale.

  4. Vi har desværre været udsat for tyveri, idet de store højtalere er blevet stjålet – endda to gange.

  5. Forholdene på rygepladsen forbedres; ny udgang er etableret. Mere inddækning er ønskelig.

  6. Investeringsplan for nyt gasfyr

  7. Boligen med have er blevet kolossalt forskønnet. Taget renoveres p.t.

  8. Musikarrangementerne har været få og ophører.

  9. Bankospil afholdes igen, ved foreningen, og med stor succes.

  10. Sommerfest afholdt i juni 2009 samt i marts 2010 (nu kaldet Medlemsfest). Medlemsfest afholdes igen i 2011 i marts måned

  11. Juletræsfest afholdt til stor fornøjelse for alle deltagere; gentages naturligvis i 2010

  12. Foreningens medlemstal svinger omkring 350; der kommer altid udmeldinger, når kontingentopkrævning udsendes, men nye medlemmer kommer til

  13. Tak til Susanne + Bjarne, til Arno som kommunens repræsentant og til den øvrige bestyrelse for godt arbejde og samarbejde.


  Forsamlingen udtrykte stor tilfredshed med Husets drift, bestyrerparrets indsats, og den meget populære Juletræsfest, som i nogle børns øjne bliver til en Julemandsfest. Beretningen godkendtes.


 5. Regnskab for 2009, kontingent for 2011, og indskud for 2010/fremover.

 6. Kasserer Søren Kristensen gennemgik foreningens regnskab tilligemed del-regnskaber for Juletræsfest og Sommer-/Medlemsfest. Udgift til afholdelse af generalforsamling stiger jo uvægerligt med det store antal deltagere, men det er jo blot en fornøjelse at se så mange af foreningens medlemmer ved denne lejlighed. De færre musikarrangementer afspejler sig i et mindre tilskud fra foreningens side end budgetteret oprindeligt, hvor vi havde forventet, at successen ville fortsætte. Regnskabet udviser et pænt overskud på 9.771,65 kr.

  Foreningen bidrager til afholdelse af Sommer-/Medlemsfest samt Juletræsfest, idet den reelle kuvertpris overstiger den opkrævede billetpris. Denne omstændighed er velkendt og giver ikke anledning til bekymring i sig selv. Bestyrelsen afvejer naturligvis forholdet mellem indtægter og udgifter med henblik på at vurdere rimelige justeringer.

  Regnskabet godkendtes. Kontingent og indskud blev foreslået uændret; dette blev vedtaget.

  Husets regnskab og status med hovedsageligt kommentarer som anført i de fem noter. Omsætningen har været stigende som følge af den store aktivitet i huset. Bestyrerparret er kontraktansat og dermed provisionslønnet udover en mindre grundløn for at varetage udlån af huset til foreninger.

  Som nævnt har foreningen været hovedsponsor til de afholdte musikarrangementer. Husets investering i eget AV-udstyr tjener sig hjem via udlejning til brugerne. Man vil se af note 2)-3)-4), at husets drift selv betaler til istandsættelsen af både forsamlingshuset og bestyrerboligen. Over en 5-års periode har vi faktisk anvendt 807.000 kr + moms hertil.

  Vi har sørget for maling indvendig, vedligeholdt gulve, sat kælder i stand, indkøbt borde, AV- og musikudstyr, gardiner, alt køkkeninventar, fadølsanlæg, softicemaskine osv samt sørget for udskiftning af vinduer, hegn mv i boligen. Tidligere sendte vi alt overskud til Brøndby Kommune, som så sendte håndværkere efter ansøgning. Vi mener, vi kan arrangere det billigere selv, og ikke blot fordi Bjarne er handyman og tager sig af mange (mindre) ting selv, men vi har mere hånd i hanke med, hvad pengene anvendes til. Det pointeredes, at større arbejder på hus/bolig udføres af håndværkere.

  Regnskabet udviser et overskud, som vi dog har foruddisponeret til renovering af tag på boligen.

  Regnskabet tages til efterretning. Det fremlægges til orientering, idet den egentlige godkendelse sker i kommunalbestyrelsen. Bemærkninger hertil kommenteres dog gerne. Der var applaus til bestyrerparret.


 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter

  1. Søren Kristensen genvalgtes som kasserer
  2. Jan Schneider-Tilli genvalgtes
  3. Arne Nystrup Mortensen genvalgtes
  4. Hans-Jørgen Amonsen og Sejer Roger Jensen blev valgt som suppleanter


 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

  1. Jørgen Thestrup genvalgtes.
  2. Peter Christiansen genvalgtes.
  3. Per Nielsen blev valgt som revisorsuppleant.


 9. Indkomne forslag

  Der var ingen indkomne forslag.


 10. Eventuelt

  Susanne udtrykte stor tak til foreningens medlemmer for at holde deres fester i huset. Hun og Bjarne elsker at have travlt og er meget glade for deres arbejde i forsamlingshuset. Også tak til bestyrelsen for samarbejdet.

  Spørgsmål fra forsamlingen:

  Kan vi ikke snart få sænket spejlet på dametoilettet? Det sidder alt for højt!

  Kan vi ikke få papirhåndklæder, for stofhåndklæderne bliver hurtigt våde?

  Desværre; papir bruges til flyvere og konfetti og sviner i hele huset. Susanne skifter jævnligt håndklæder i løbet af et festarrangement, og ellers er der jo håndtørreren
Lis Jensen takkede forsamlingen for fremmødet. Generalforsamlingen sluttede kl 20:40.