Referat af ekstraordinær & ordinær generalforsamling torsdag 26. april 2012 kl 19:30

Stort fremmøde ved 95 personer fordelt på 56 medlemsnumre ud af aktuelt 221, heraf de allerfleste til spisning fra kl 18:30 inden generalforsamlingen. Alle havde fået udleveret et bundt med seks stemmesedler, såfremt der skulle blive brug for skriftlig afstemning.

Lis Jensen bød velkommen.

 1. Valg af dirigent

  Søren Kristensen blev valgt som dirigent og kunne konstatere general­forsamlingens lovlighed, idet indkaldelsen var sket rettidigt. Søren forklarede den dobbelte indkaldelse og den usædvanlige rækkefølge med indledningsvis Ekstraordinær Generalforsamling og dernæst Ordinær Generalforsamling som begrundet i valg i personkredsen til bestyrelsen. Men Generalforsamlingen er naturligvis den højeste myndighed, så hvis der var nogen indsigelse mod fremgangsmåden, ville der blive indkaldt til en ekstraordinær general­forsamling senere, dog uden spisning.

  Der var ingen indsigelse. Svend Sørensen fra forsamlingen erindrede, at måden havde været anvendt før – ved kommunens overtagelse af huset – så der var præcedens.

  Idet der ikke var 2/3 af medlemmerne til stede, kunne ændringerne i Lovene ikke besluttes. Derfor blev den ekstraordinære generalforsamling afsluttet, og vi gik over til den annoncerede dagsorden for den ordinære generalforsamling. Søren Kristensen blev valgt til dirigent igen.

 2. Beretning

 3. Formand, Lis Jensen, berettede om året 2011, at

  1. Kommunen opsiger den gamle lejeaftale med Foreningen og tilbyder en ny aftale baseret på total udfasning af driftstilskuddet: I 2012 overgår betaling af el, vand, renovation og rengøringsmidler til forsamlingshuset. I 2012 tilkommer en væsentlig varmeudgift, som medio 2014 overgår til fuld betaling. Herefter betaler kommunen intet til driften. Forinden er det planen at energiforbedre huset så meget som muligt.

  2. Foreningen skal som lejer fortsat vedligeholde inventar samt påtage sig udgifter til nyanskaffelser.

  3. I 2011 er der kommet nye vinduer i køkkenet, ny yderdør samt indkøbt nye borde. Som følge af sommerens skybrud er kælderen blevet total­renoveret med klinker, stålreoler mv – delvis betalt via forsikringen, delvis via det overskud der genereres af husets drift.

  4. Der har været sædvanligt travlt med fester, kurser mv ligesom de lokale institutioner serviceres med madpakker, når deres egne køkkener er lukkede eller køkkenpersonalet er fraværende.

  5. Buffeter til jul og påske har været en succes. Ølsmagningsaften ligeledes gentaget med stor deltagelse.

  6. Billetter til Juletræsfesten blev atter revet væk. Bankospillene kører hver den 1. onsdag i måneden med stor deltagelse. Medlemsfest er ikke afholdt, men genopstår måske i en anden form. Det er ved arrangementer, at foreningens medlemmer skal tilgodeses. Reservationsretten til lokaler forud for ikke-medlemmer foreslås bortfaldet for at smidiggøre forretningen.

  7. For delvis at kompensere for de øgede driftsudgifter i størrelsesordenen 300.000 kr årligt er der ikke længere medlemsrabat på lokaleleje. Og der indføres proppenge, når festholdere medbringer egne drikkevarer = 25 kr pr gæst; det halve for børn under 12 år.

  8. Formand og kasserer har modtaget anonyme breve dels med kommentarer til indkaldelsen til generalforsamlingen dels med urigtige påstande der miskrediterer bestyrelsens og bestyrerparrets arbejde. Sådanne breve kan i sagens natur ikke besvares.

  9. Bestyrelsen udtrykker stor tak til Susanne og Bjarne for deres ihærdige arbejde.

  Kommentarer fra salen:

  1. God beretning med forklaring af situationen.

  2. Uundgåeligt at sparekrav rammer forsamlingshuset, når kommunen mangler penge.

  3. Det er forkasteligt, at nogen tillader sig at sende anonyme breve med indhold som omtalt.

  4. Det er et nedrigt angreb på bestyrelsen og vores gode værtspar; brevene skal bare makuleres!

  5. Betyder den fremtidige situation, at foreninger ikke længere kan få gratis lokaler til deres generalforsamlinger? Nej, ordningen fortsætter som før.

  6. Tak til Susanne og Bjarne for især at holde forretningen kørende i sommer samtidig med renoveringen af kælderen.

  Beretningen godkendtes.


 4. 6. Indkomne forslag.

 5. Ingen indsigelse mod, at behandle punkt 6 her. Bestyrelsen havde udsendt forslag til ændring af Love for Strandens Forsamlingshus, og dirigenten gennemgik hver paragraf med ændringsforslag:

  1. § 2 stk 2: At sørge for afholdelse af arrangementer af kulturel art er formuleret bredt nok.

  2. § 3: Tilføjelse for at undgå eventuel misforståelse: Et medlemskab kan ikke overdrages til andre.

  3. § 4: Da foreningen alligevel ikke udsteder medlemskort, tilstilles medlemmer et medlemsnummer. Betaling af indskud foreslås bortfaldet i lyset af, at foreningen også fjerner nogle medlemsfordele. Ved eventuel udmeldelse tilbagebetales årskontingent ikke.

   Ordene familiekontingent og ægtefæller passer ikke helt i tiden. Vi har i lang tid ikke skelnet mellem enkeltmedlemmer og ”familiemedlemmer”, idet kontingentet er ens = 150 kr. For at gøre administrationen nemmere forenkles det yderligere: Hvert medlemskab har to stemmer. Det er dermed ligegyldigt, hvem ens eventuelle ledsager er, dog registreres medlemskab kun på én adresse.

  4. § 5 om mulighed for udelukkelse var egentlig foreslået til at udgå, men fastholdes i betragtning af de anonyme breve.

  5. § 6: Husets lokaler kan forudbestilles indtil 36 måneder før benyttelsesdato. Dette gælder for alle. Og man kan kun holde sin reservation mod at betale lokalelejen som depositum.

   Forslaget er begrundet i ønsket om ikke at skulle tvinge folk til at melde sig ind i foreningen og opretholde medlemskab alene for at leje lokaler. Forretningen Strandens Forsamlingshus skal køre i sig selv. Fordelene ved medlemskab skal ligge i forenings­regi ved deltagelse i arrangementer.

   Der var protester fra salen med forslag om at bibeholde den nuværende ordlyd (”ved leje af husets lokaler mere end 6 måneder før anvendelsesdatoen har medlemmer fortrinsret frem for ikke medlemmer”).

  6. § 9 om udelukkelse / genoptagelse udgår ikke alligevel; fastholdes som følge af § 5. Lovændringer kræver ikke fremover, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

  7. § 10. En kommentar til protokollen: Referat fra generalforsamlingen lægges på hjemmesiden.

  8. § 11: Bestyrelsen ønskes reduceret fra 7 til 5 medlemmer med deraf følgende effekt på valg til bestyrelsen. Der vælges kun 1 bestyrelsessuppleant. Mindst 3 medlemmer af bestyrelsen skal være bosiddende i Brøndby Kommune.

   Ny tekst: Bestyrelsen/medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

   Brøndby Kommunalbestyrelse ophører med at have observatør i Foreningens bestyrelse.

  9. § 11 har ligeledes effekt på § 12 om forretningsgangen.

  10. § 17 om opløsning af Foreningen: Her er passus om Brøndby Kommunalbestyrelses sanktion vedrørende anvendelse af midlerne næppe nødvendig. Midlerne skal anvendes til almene velgørende formål, ellers er Foreningen skattepligtig.

  Lovene med ændringer, når vedtaget af generalforsamlingen, skal forelægges Brøndby Kommune til accept i forbindelse med den nye lejeaftale med Foreningen.

  Forslagene kom til afstemning i to tempi:

  1. § 6 om leje af husets lokaler blev behandlet for sig. Her var 25 stemmer imod; 1 undlod at stemme; dermed var der 69 stemmer for = > 2/3 af de afgivne stemmer; bestyrelsens forslag er dermed vedtaget.

  2. Øvrige forslag blev behandlet samlet. Her var 9 stemmer imod; 7 undlod at stemme; dermed var der 70 stemmer for = > 2/3 af de afgivne stemmer; bestyrelsens forslag med generalforsamlingens tilpasninger er dermed vedtaget.

  Der var ikke modtaget nogen forslag fra medlemmer inden generalforsamlingen.


 6. Regnskab for 2011, kontingent for 2013, og indskud.

  Kasserer Jan Schneider-Tilli gennemgik de to adskilte regnskaber dvs for foreningen samt for husets drift. Der er helt vandtætte skodder mellem de to; foreningen betaler intet til husets drift.

  Foreningens regnskab: Tallene for 2011 kan sammenlignes med tallene for 2010, og desuden vistes budgettal for 2012. Kontingentindtægter har været faldende og skønnes naturligt at falde yderligere i 2012. Banko har haft øget overskud. Udgifter ligger meget på linje. Der har i 2011 såvel som i 2010 været et overskud på knap 25.000 kr. Der er ikke budgetteret med overskud i 2012 dvs foreningens formue på godt 100.000 kr forventes at være status quo.

  Foreningens regnskab blev godkendt. Kontingent blev foreslået uændret på 150 kr; dette blev vedtaget. Betaling af indskud bortfalder med virkning straks.

  Husets driftsregnskab: Tallene for 2011 kan sammenlignes med tallene for 2010, og desuden vistes estimat over indtægter og udgifter. Varesalg, avance og indtægter er faldet en smule. Udlejning af musikanlæg og AV udstyr er vist med et minus, da indtægts­beløbet står i en udgiftskolonne.

  Udgifterne er også faldet, men da der samlet er blevet brugt flere penge, end der er kommet ind i 2011, udvises et driftsunderskud, som er dækket af hensatte midler til fortsat vedligeholdelse af forsamlingshuset og bestyrerboligen. De meget store vedligeholdelses­udgifter er ligeledes forklaret i en note med henvisning til renovering af kælderen efter skybruddet.

  Udgifterne til vedligehold og istandsættelsen er væsentligt reduceret ved, at bestyrer­parret selv har udført arbejdet, og huset alene dækker materialeomkostningerne.

  Budgettallene for 2012 rækker til 2015 og er et estimat over situationen, når betingelserne for den nye lejeaftale med kommunen er fuldt indfaset. Umiddelbart fremkommer et underskud, men bestyrelsen håber naturligvis på et overskud trods de forringede vilkår, så der stadig bliver generet midler af husets drift til nyanskaffelser mv.

  Status med de traditionelle konti blev gennemgået.

  Regnskabet blev godkendt, ledsaget af en bemærkning at resultatet var flot i et kriseår med nedgang. Og med tak til Susanne og Bjarne for også at finde tid til at rumme foreningens bankospil.


 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter

  1. Kasserer Jan Scheider-Tilli genvalgtes for to år.
  2. Bestyrelsesmedlem Arne Nystrup Mortensen genvalgtes for to år.
  3. Bestyrelsesmedlem Helle Kristensen indvalgtes for et år, i stedet for afgående bestyrelsesmedlem Sejer Roger Jensen.
  4. Kirsten Sandstrøm blev valgt som suppleant.


 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

  1. Jørgen Thestrup genvalgtes.
  2. Peter Christiansen genvalgtes.
  3. Per Nielsen blev valgt som revisorsuppleant.


 9. Indkomne forslag

  Se ovenfor.


 10. Eventuelt

  Der lød en tak til Susanne og Bjarne fra BSG, som havde fået den (gode) vane at købe mad til møder mv fra forsamlingshuset.

  Susanne kvitterede med at udtrykke tak til hele forsamlingen for at møde op på denne aften og for at bruge huset. Det er et fantastisk sted at arbejde, og bestyrerparret forsøger at servicere alle så godt som muligt. Beskyldningerne i de anonyme breve havde været chokerende, men efter aftenens forløb var de nu begge fortrøstningsfulde med hensyn til fremtiden.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, som dermed sluttede kl 21:50.

Afslutningsvis var det tid for formanden at overrække en lille vingave til de afgående bestyrelsesmedlemmer Susan Andersen og Sejer Roger Jensen.